ท่อคอนกรีตอัดแรง (Tongue and Groove)

ท่อคอนกรีต

ท่อคอนกรีตอัดแรง (Tongue and Groove)

เป็นผลิตภัณฑ์ท่อระบายน้ำคอนกรีต ชนิดปากลิ้นราง ใช้สำหรับระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน จากอาคาร บ้านเรือน และโรงงาน รวมทั้งงานระบายน้ำเสียตามถนน ต่างๆ โดยใช้ควบคู่กับ บ่อพักคอนกรีต ท่อคอนกรีตอัดแรง จะผลิตด้วยเครื่องจักรระบบอัดแรง ด้วยการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นจนถึงการบ่มคอนกรีต ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน มีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน ทั้งชนิดไม่เสริมเหล็ก (ท่อ คมล.) ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อ คสล.) และชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.128-2549 (ท่อ มอก.)

ประเภทของท่อคอนกรีต

มีด้วยกัน 4 ประเภท คือ

 • ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก (ท่อ คมล.) ใช้สำหรับงานที่ไม่รับกำลังกดทับจากรถยนต์วิ่งผ่าน เช่น งานสวนสาธารณะ งานถนนและลานคอนกรีต ที่รถยนต์ไม่วิ่งผ่าน
 • ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อ คสล.) ใช้สำหรับงานถนนหมู่บ้านจัดสรร บ้านพักอาศัย และชุมชนทั่วไป ที่ไม่มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจำ
 • ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม คุณภาพชั้น 3 (ท่อ มอก.3) ใช้กับงานถนน ที่เน้นคุณภาพด้านการรับกำลัง เช่นงานถนนที่มีรถยนต์ทั่วไปวิ่งผ่าน
 • ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม คุณภาพชั้น 2 (ท่อ มอก.2) ใช้กับงานถนน ที่เน้นการรับกำลังมากเป็นพิเศษ เช่น งานถนนบริเวณที่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน งานท่าเรือ ท่ารถยนต์ งานกรมทางหลวง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

แบบท่อคอนกรีต

ขนาดท่อคอนกรีต

มีด้วยกัน 8 ขนาด คือ

 • ขนาด Ø 0.30 ม. ยาว 1.00 ม.
 • ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 1.00 ม.
 • ขนาด Ø 0.50 ม. ยาว 1.00 ม.
 • ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 1.00 ม.
 • ขนาด Ø 0.80 ม. ยาว 1.00 ม.
 • ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 1.00 ม.
 • ขนาด Ø 1.20 ม. ยาว 1.00 ม.
 • ขนาด Ø 1.50 ม. ยาว 1.00 ม.

น้ำหนักท่อคอนกรีต ชนิด คสล. มอก.3 (มอก.128-2549) โดยประมาณ

 • ขนาด Ø 0.30 ม. น้ำหนัก 140 กก. / ท่อน
 • ขนาด Ø 0.40 ม. น้ำหนัก 220 กก. / ท่อน
 • ขนาด Ø 0.50 ม. น้ำหนัก 320 กก. / ท่อน
 • ขนาด Ø 0.60 ม. น้ำหนัก 420 กก. / ท่อน
 • ขนาด Ø 0.80 ม. น้ำหนัก 700 กก. / ท่อน
 • ขนาด Ø 1.00 ม. น้ำหนัก 1,000 กก. / ท่อน
 • ขนาด Ø 1.20 ม. น้ำหนัก 1,274 กก. / ท่อน
 • ขนาด Ø 1.50 ม. น้ำหนัก 1,906 กก. / ท่อน

การวางท่อระบายน้ำเสีย

1.ขุดคูร่องสำหรับท่อคอนกรีต ให้ความกว้างคูร่องห่างจากข้างท่อคอนกรีต ประมาณ 30 ซม. เพื่อเป็นช่องว่างสำหรับทรายถม โดยขุดคูร่องให้ให้มีความลึกตามความลาดชัน (SLOPE) 1:200 หรือความลาดชันที่เหมาะสมกับหน้างานตามที่วิศวกรกำหนด หลังจากนั้นให้บดอัดพื้นคูร่องให้แน่น

2.รองพื้นคูร่องด้วยทรายหยาบ หนา 5ซม. บดอัดทรายหยาบให้แน่น จากนั้นจึงเทพื้นรองท่อ หนา 10 ซม. ด้วยคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ปูนซิเมนต์ 1 ส่วน /ทราย 3 ส่วน / หิน 5 ส่วน) โดยเทให้ได้ความลาดชันที่วิศวกรกำหนด

3.วางท่อบนพื้นรองท่อ เริ่มวางจากระดับต่ำไปหาระดับที่สูงกว่า โดยท่อท่อนแรกให้หันด้านรางเข้าด้านที่รับน้ำ ส่วนท่อนที่สองให้ใช้ด้านที่เป็นลิ้นสวมเข้ากับด้านที่เป็นรางของท่อแรก สวมท่อนต่อๆไป จนบรรจบกับบ่อพักคอนกรีต

4.ยาแนวรอยต่อท่อ ด้วยปูนทราย (MORTA) 1:2 (ปูนซิเมนต์ 1 ส่วน /ทราย 2 ส่วน) โดยให้ปูนทรายยาแนว กว้าง 12 ซม. หนา 5 ซม. หลังยาแนวเสร็จทิ้งให้แห้ง เป็นเวลา 3 วัน จึงเริ่มทำการถมท่อคอนกรีตด้วยทรายถมต่อไป

5.ถมทรายข้างท่อและหลังท่อด้วยทรายถม โดยถมและบดอัดเป็นชั้นๆ ไปตามแนวยาวของท่อคอนกรีต โดยถมชั้นๆ ชั้นละไม่เกิน 15 ซม. และทรายที่ถมหลังท่อคอนกรีตก่อนเทพื้นถนน ต้องสูงจากหลังท่อคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 40 ซม. แต่ไม่เกิน 3 ม.